Kłodzko w średniowieczu

Kłodzko w średniowieczu

W grudniu 2009 r. kłodzkie muzeum wydało kolejną publikację poświęconą historii miasta - przewodnik po wystawie Kłodzko w średniowieczu. Odnalezienie śladów kłodzkiego średniowiecza podczas prac nad wystawą nie było zadaniem łatwym; wymagało przeprowadzenia wielu kwerend i przeszukania ogromnej liczby źródeł. Uznaliśmy, że po rocznym pokazie wystawy, zebrany przez nas materiał nie powinien zostać zarchiwizowany w zakamarkach muzeum i że warto wszystkie zebrane elementy, całą włożoną pracę w ich wyszukanie, zachować w formie zwartego tekstu - popularnonaukowego kompendium o kłodzkim średniowieczu, a raczej o jego znanych nam aspektach. Publikację - stanowiącą przewodnik po wystawie - zadedykowano wszystkim miłośnikom epoki średniowiecza. Autorki – Barbara Frydrych i Krystyna Oniszczuk-Awiżeń - przedstawiły w niej najważniejsze problemy poruszane na ekspozycji, ilustrując je bogato zdjęciami prezentującymi cenne i unikalne kłodzkie ślady gotyku.
 Zagadnienia przedstawiono w następujących blokach tematycznych - Od grodu do miasta. Legendy i fakty, Klęski żywiołowe, Rozwój urbanistyczno-architektoniczny miasta, Sztuka, kultura, Dramatyczne wydarzenia kłodzkiego średniowiecza. Legendy i fakty oraz Życie codzienne kłodzczan  podzielone na zagadnienia: 1.Mieszczanie kłodzcy, 2.Władza, sądownictwo, bezpieczeństwo, 3. Wykształcenie kłodzczan, 4. Rzemiosło, handel i inne zajęcia kłodzczan, 5.Warunki życia: koszty utrzymania, dom i jego wyposażenie, jedzenie, ubranie.
Poruszone wątki zostały zilustrowane nie tylko fotografiami obiektów prezentowanych na ekspozycji, ale również takich, których pokazać nie mogliśmy - elementów zachowanej średniowiecznej architektury w Kłodzku oraz zabytków, których wypożyczenia nie były możliwe.
Wydawnictwo jest kolorowe, bogato ilustrowane, formatu A4. Zawiera wprowadzenie i krótkie omówienia w językach angielskim i niemieckim oraz obszerne wskazówki bibliograficzne.

Publikacja, wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy, została częściowo dofinansowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego i Zarząd Powiatu Kłodzkiego.

                                                                                    

Kłodzko w średniowieczu. Oprac. Barbara Frydrych, Krystyna Oniszczuk-Awiżeń. Kłodzko 2009, ss. 72, 21x30 cm.

Cena: 17 zł