Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://muzeum.klodzko.pl/new/

Data publikacji strony internetowej: 2011.01.19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.02.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących. Planujemy stopniowo dodawać napisy do znajdujących się na stronie materiałów.

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości ze względu na skanowanie. W razie potrzeby dostępu do nich prosimy o kontakt i dokładnie wskazanie, o które pliki chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,

 • wyróżnienie odnośników.

Deklarację sporządzono dnia 2021.03.30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Skróty [CTRL] oraz [+] pozwalają na powiększanie zawartości strony , [CTRL] oraz [-] służą do pomniejszania zawartości, skrót [CTRL] oraz [ 0 ] powoduje przywrócenie domyślnego skalowania serwisu.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Działem Naukowo-Oświatowym, pod adresem poczty elektronicznej dno@muzeum.klodzko.pl oraz telefonicznie pod numerem 74 867 35 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi i żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich
 

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Ignacego Łukasiewicza 4, Tel. 74 867 35 70. Wejście dostosowane dla potrzeb osób poruszających się na wózkach.

 • Budynek za wyjątkiem recepcji, toalety, wystaw prezentowanych na parterze budynku oraz dziedzińca wewnętrznego i znajdujących się tam rzeźb nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 • Istnieje możliwość umówienia spotkania ze zwiedzającym na parterze.

 • Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 • Wstęp z psem asystującym wyłącznie na teren dziedzińca muzealnego.

 • Na przeciwko budynku Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku znajduje się parking miejski (płatny) z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

 • Dostęp do toalety na parterze dla osób poruszających się na wózkach.

 • Brak tłumacza języka migowego.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Postaramy się je stopniowo wprowadzić.

 

Informacje dodatkowe

Oprogramowanie związane z dostępnością

► NVDA, darmowy czytnik ekranu (ang. screen reader) dla systemu Microsoft Windows. Dzięki wbudowanej obsłudze syntezy mowy oraz brajla, pozwala osobom niewidomym korzystać z komputera pracującego w oparciu o systemy operacyjne Windows bez konieczności ponoszenia większych kosztów niż te, które ponoszą osoby widzące. Program jest dostępny za darmo na licencji GPL Pobierz program NVDA 2020.4

► JAWS, program udźwiękawiający (w języku angielskim screen reader) dla Windows. Dostępna jest czasowo ograniczona wersja próbna. (strona w języku angielskim) Pobierz program JAWS 2021.2102.34 - February 2021

► Thunder to darmowy czytnik ekranu w systemie Microsoft Windows. Nie jest to oprogramowanie typu open source, ale jest bezpłatne dla osób i organizacji. Działa w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 lub nowszym, w tym Windows 7 i 8. Pobierz program Thunder-Polska-Installer.exe

Pobierz Thunder Screenreader-pl.msi WebbIE3-Polska-Installer.msi

► Polskie wersje programów dla niewidomych i słabowidzących (udźwiękawiające, ubrajlawiające i powiększające, w tym polska wersja JAWS) dostarczane przez firmę Altix.

► Lynx, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników niewidomych używających monitorów brajlowskich. Pobierz przeglądarkę Lynx2.8.8.zip

► Links, darmowa przeglądarka tekstowa polecana dla użytkowników łączy o niskich przepustowościach. Pobierz przeglądarkę Links-2.22.tar.gz

► Opera, przeglądarka graficzna posiadająca wiele cech związanych z dostępnością stron, np. skalowanie tekstu i grafiki, style użytkownika, wyłączenie pobierania obrazków ze strony itp. Pobierz przeglądarkę Opera

► Firefox, przeglądarka graficzna, która wraz z dodatkami tworzy nieocenioną pomoc między innymi związaną z dostępnością stron internetowych. Pobierz przeglądarkę Firefox

 

 

ZałącznikRozmiar
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf61.98 KB