Targi Staroci

08.08.2020 08:00
09.08.2020 16:00
Targi Staroci

Zapraszamy kolekcjonerów oraz miłośników pięknych mebli, obrazów, monet i innych bibelotów na kolejne Targi Staroci, które odbędą się na ulicach Kłodzka w pobliżu muzeum 8 i 8 sierpnia 2020 r.
________________________
ENG

We invite all collectors and lovers of fine furnitures, paintings, coins or trinkets for the next Antique Fair (Targi Staroci), which will take place in the streets of Kłodzko, next to the museum, on the 8th and 9th of August.

________________________

 

 

Regulamin Targów Staroci
organizowanych przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku

§ 1.

 

1. Targi Staroci odbywają się co roku w sierpniu podczas Dni Twierdzy.

2. Teren imprezy obejmuje okoliczne ulice muzeum: Łukasiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Armii Krajowej, Muzealną oraz Plac Kościelny.

3. Organizatorem jest Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, 57 – 300 Kłodzko, tel. 74 867 35 70, fax. 74 865 96 65, adres e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.pl

§ 2.

1. Biurem Organizacyjnym Targów jest siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, czynne w dniu Targów w godz. 8.00 – 16.00.

2. Informacje dotyczące Targów można uzyskać pod numerem telefonu: 74 867 35 70, 74 867 38 95 lub na stronie www.muzeum.klodzko.pl

§ 3.

1. Udział w Targach jest płatny. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości zajmowanej powierzchni i ilości dni tj. do 2 m2 – 15 zł (za jeden dzień). Zajęcie większej powierzchni powoduje wzrost opłaty o wielokrotności ww. kwoty.

2. W dniu rozpoczęcia Targów w imieniu organizatora, opłaty za stoiska pobiera upoważniona przez dyrektora muzeum osoba, legitymująca się stosownym upoważnieniem.

§ 4.

1. Po dokonaniu opłaty za udział w Targach, wystawca otrzyma pokwitowanie upoważniające do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania imprezy.

2. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5.

1. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku mogą utracić zajęte stoisko. Jednocześnie organizator nie odpowiada za źródło pochodzenia sprzedawanego przez wystawców asortymentu.

2. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas Targów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty tej naprawy.

§ 6.

1. Wystawca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w związku ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Targach wyraża zgodę na gromadzenie przez organizatora udostępnionych podczas zgłoszenia danych osobowych.

2. Wystawca, który uczestniczy w Targach poprzez zajęcie powierzchni handlowej, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

§ 7.

1. Wystawcy oraz odwiedzający Targi Staroci proszeni są o zachowanie dystansu fizycznego w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Terminem tym określane są wszelkie metody ograniczające częstotliwość i stopień bliskości kontaktu między ludźmi w celu zmniejszenia ryzyka transmisji choroby.

2. Zalecamy wystawcom oraz odwiedzającym zakrywanie ust i nosa.