Miejsce kultury niemieckiej w polskim obszarze Euroregionu Glacensis

21.02.2020 17:00
Zapraszamy na wykład dra Marcina Płoskiego pt. ”Miejsce kultury niemieckiej w polskim obszarze Euroregionu Glacensis” - 21 lutego 2020 r., o godz. 17.00
 
● Zmiana polityki kulturalnej między Polską a Republiką Federalną Niemiec po polsko-niemieckim pojednaniu 12 listopada 1989 r. w Krzyżowej
● Pierwsze projekty współpracy polsko-niemieckiej
● Polacy i Niemcy na Ziemi Kłodzkiej po 1990 roku
● Historia powstania Euroregionu Glacensis
● Zakres terytorialny Euroregionu Glacensis
● Projekty promujące kulturę niemiecką w polskim obszarze Euroregionu Glacensis
● Fundamenty kultury zaufania polsko-niemieckiego na ziemi kłodzkiej:bł. ks. Gerhard Hirszfelder i prof. Joseph Wittig
● Zmiana postrzegania wspólnego dziedzictwa kulturowego oraz relacji polsko-niemieckich
 
 
MARCIN PŁOSKI – ur. 1976 r., doktor socjologii, badacz niezależny, absolwent studiów doktoranckich w Studium Doktoranckim Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem Profesora Zdzisława Zagórskiego ukończył w 2002 roku studia socjologiczne, broniąc pracę pt. „Radio Maryja jako forma ruchu społecznego”, na podstawie badań socjologicznych przeprowadzonych we wrocławskich Kołach Przyjaciół Radia Maryja. W 2013 r. obronił rozprawę doktorską pt. "Liga Polskich Rodzin jako aktor społeczny". Członek wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, autor artykułów i recenzji dotyczących m.in.: socjologii polityki, współczesnych cywilizacji. Prywatnie interesuje się kinem europejskim i książkami o kulturze i polityce Dalekiego Wschodu. Pozostałe prace naukowe autora dostępne są pod adresem internetowym: https://scholar.google.com/citations?user=9I2Nr-4AAAAJ&hl=pl
 
wstęp wolny
 
Koordynacja: Irena Klimaszewska - historyk, pisarka, publicystka
 

We invite you to the lecture "The Role of German Culture in the Polish Territory of Euroregion Glacensis" held by Dr. Marcin Płoski on February 21, 2020, at 17.00.

  • Change of cultural policy between Poland and the Federal Republic of Germany after the Polish-German reconciliation on November 12, 1989 in Krzyżowa
  • First Polish-German cooperation projects
  • Poles and Germans in Kłodzko Land after 1990
  • The history of the creation of the Euroregion Glacensis
  • Territorial scope of the Euroregion Glacensis
  • Projects promoting German culture in the Polish territory of the Euroregion Glacensis
  • Foundations of the culture of Polish-German trust in Kłodzko Land: Fr. Gerhard Hirszfelder and prof. Joseph Wittig
  • Change in perception of the common cultural heritage and Polish-German relations

MARCIN PŁOSKI - born in 1976, doctor of sociology, independent researcher, graduate of doctoral studies in the department of Doctoral Studies of Politics, Philosophy and Sociology at the University of Wrocław. Under the guidance of Professor Zdzisław Zagórski, he completed sociological studies in 2002, defending the thesis "Radio Maryja as a Form of Social Movement", based on the sociological research carried out in Wroclaw Circles of Friends of Radio Maryja. In 2013, he defended his doctoral dissertation entitled "League of Polish Families as a Social Actor". A member of the Wrocław branch of the Polish Sociological Association, author of articles and reviews on sociology of politics, contemporary civilizations, etc. Privately, he is interested in European cinema and books on the culture and politics of the Far East. Some of his scientific works are available at the following address: https://scholar.google.com/citations?user=9I2Nr-4AAAAJ&hl=pl

 

Entrance is free!