Dział Ewidencji Zabytków

No public posts in this group. You must login and become a member in order to post messages, and view any private posts.

Dział Ewidencji Zabytków - jako integralna, zgodna ze statutem, część Muzeum Ziemi Kłodzkiej - został powołany w celu ewidencjonowania zbiorów. Jego podstawowym zadaniem jest terminowa i przepisowa rejestracja muzealiów gromadzonych przez muzeum (zbiory własne) i pozostających pod tymczasową opieką placówki (wypożyczenia czasowe i depozyty).

Działowi podlegają bezpośrednio wszystkie magazyny muzealiów. Jest odpowiedzialny za zbiory w nich przechowywane poprzez czuwanie nad odpowiednim zabezpieczeniem ich pod względem przeciwpożarowym i przed włamaniem, dbanie o właściwe warunki przechowywania (wilgotność, temperatura) oraz nadzór nad czystością i porządkiem w pomieszczeniach magazynowych.

W zakresie ewidencjonowania zbiorów dział współpracuje ze wszystkimi działami merytorycznymi. Nadawanie numeru inwentarzowego z ewidencji stosownego działu następuje po konsultacjach z kierownikami tych działów. Dział współpracuje także z pracownią fotograficzną w zakresie dokumentacji fotograficznej zbiorów – przygotowuje obiekty do fotografowania, przejmuje zdjęcia i czuwa nad prawidłowym prowadzeniem kliszoteki zbiorów.

Dział odpowiada za cały ruch muzealiów i rejestruje go w Księdze Ruchu Muzealiów i w Księdze Depozytów. Do zadań działu należy przygotowywanie umów i rewersów na wypożyczenia oraz nadzór nad terminowością ich realizacji. W przypadku wypożyczeń całych zestawów na wystawy stałe lub czasowe, spisy obiektów przygotowują komisarze wystaw we współpracy z działem.

Dział zbiera wnioski i opinie od kierowników działów merytorycznych muzeum na temat oferowanych do zakupu obiektów, prowadzi korespondencję z oferentami oraz przygotowuje rachunki na zatwierdzone do zakupu przedmioty.

Dział współpracuje ze wszystkimi działami merytorycznymi muzeum przy przygotowywaniu wystaw stałych i czasowych.

Dokumentację Działu Ewidencji Zabytków stanowią: Księga Wpływu Muzealiów, Księga Ruchu Muzealiów, Księga Depozytów, katalog naukowy (wzorcowy) zbiorów, Rejestr dowodów nabycia eksponatów (teka-kopie), Rejestr rewersów (zgodny z Księgą Ruchu Muzealiów), Rejestr depozytów (zgodny z Księgą Depozytów), Rejestr obiektów poddawanych renowacji w muzealnej pracowni stolarskiej, Rejestr wykazów obiektów eksponowanych na wystawach stałych i czasowych w budynku muzealnym.

Kontakt
Osoba odpowiedzialna e-mail Telefon

starszy kustosz
Lucyna Świst

dez@muzeum.klodzko.pl 74 867 35 70
(wew. 29)
Subskrybuje zawartość