49. Targi Staroci

27.05.2023 08:00
28.05.2023 16:00
Targi Staroci

Zapraszamy kolekcjonerów oraz miłośników pięknych mebli, obrazów, monet i innych bibelotów na 49. Targi Staroci, które odbędą się na ulicach Kłodzka w pobliżu muzeum.
________________________
ENG
We invite all collectors and lovers of fine furnitures, paintings, coins or trinkets for the next Antique Fair (Targi Staroci), which will take place in the streets of Kłodzko, next to the museum.
________________________

 

 

 

 

Regulamin Targów Staroci

organizowanych przez Muzeum Ziemi  Kłodzkiej w Kłodzku

§ 1.

1. Targi Staroci odbywają się co roku w maju podczas Dni Kłodzka. 

2. Teren imprezy obejmuje dziedziniec muzealny oraz okoliczne ulice: Łukasiewicza, Wojska Polskiego i Armii Krajowej. 

3. Organizatorem jest Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4, tel. 74 867 35 70, 74 865 38 95,
e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.pl

§ 2.

1. Biurem Organizacyjnym Targów Staroci jest siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4,  czynne w dniu Targów w godz. 9.00 – 15.00.

2. Informacje dotyczące Targów można uzyskać pod numerem telefonu: 74 867 35 70, 74 867 38 95 lub na stronie
www.muzeum.klodzko.pl

§ 3.

1. Udział w Targach Staroci jest płatny. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości zajmowanej powierzchni
i ilości dni, i wynosi 20 zł za jeden dzień za zajęcie do 1 m2 powierzchni. Zajęcie większej powierzchni powoduje wzrost opłaty o wielokrotności ww. kwoty.

2. W dniu rozpoczęcia Targów Staroci, w imieniu organizatora, opłaty za stoiska pobiera osoba upoważniona przez Dyrektora Muzeum, legitymująca się stosownym upoważnieniem.

§ 4.

1. Po dokonaniu opłaty za udział w Targach Staroci, wystawca otrzyma pokwitowanie upoważniające do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania imprezy.

2. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5.

1. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy.
W innym przypadku mogą utracić zajęte stoisko. Jednocześnie organizator nie odpowiada za źródło pochodzenia sprzedawanego przez wystawców asortymentu.

2. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas Targów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty tej naprawy.

§ 6.

1. Wystawca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w związku ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Targach wyraża zgodę na gromadzenie przez organizatora udostępnionych podczas zgłoszenia danych osobowych.

2. Wystawca, który uczestniczy w Targach poprzez zajęcie powierzchni handlowej, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

 

Kłodzko, 20 kwietnia 2023 r.