Regulamin Targów Staroci

organizowanych przez Muzeum Ziemi  Kłodzkiej w Kłodzku

§ 1.

1. Targi Staroci odbywają się co roku w ostatni weekend maja w ramach Dni Kłodzka oraz w sierpniu podczas Dni Twierdzy. 

2. Teren imprezy obejmuje dziedziniec muzealny oraz okoliczne ulice: Łukasiewicza, Traugutta, Wojska Polskiego, Zawiszy Czarnego, Armii Krajowej, Muzealną oraz Plac Kościelny. 

3. Organizatorem jest Muzeum Ziemi Kłodzkiej, ul. Łukasiewicza 4, 57 – 300 Kłodzko, tel. 74 867 35 70, fax. 74 865 96 65, adres e-mail: sekretariat@muzeum.klodzko.pl

§ 2.

1. Biurem Organizacyjnym Targów jest siedziba Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, ul. Łukasiewicza 4,  czynne w dniu Targów w godz. 7.00 – 15.00.

2. Informacje dotyczące Targów można uzyskać pod numerem telefonu: 74 867 35 70, 74 867 38 95 lub na stronie www.muzeum.klodzko.pl

§ 3.

1. Udział w Targach jest płatny. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości zajmowanej powierzchni i ilości dni tj. do 2 m2 – 15 zł (za jeden dzień). Zajęcie większej powierzchni powoduje wzrost opłaty o wielokrotności ww. kwoty.

2. W dniu rozpoczęcia Targów w imieniu organizatora, opłaty za stoiska pobiera upoważniona przez dyrektora muzeum osoba, legitymująca się stosownym upoważnieniem.

§ 4.

1. Po dokonaniu opłaty za udział w Targach, wystawca otrzyma pokwitowanie  upoważniające do zajęcia wyznaczonego stanowiska handlowego na okres trwania imprezy.

2. Ochrona poszczególnych stanowisk nie leży w kompetencji Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk, nie chroni ich przed zniszczeniem i utratą. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 5.

1. Podczas Targów wystawcy zobowiązują się do handlu asortymentem zgodnym z hasłem przewodnim imprezy. W innym przypadku mogą utracić zajęte stoisko. Jednocześnie organizator nie odpowiada za źródło pochodzenia sprzedawanego przez wystawców asortymentu.

2. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas Targów i uprzątnięcia terenu po zakończeniu imprezy. Wszelkie szkody powstałe z winy wystawcy zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty tej naprawy.

§ 6.

1. Wystawca akceptuje i przyjmuje do wiadomości, że w związku ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa w Targach wyraża zgodę na gromadzenie przez organizatora udostępnionych podczas zgłoszenia danych osobowych.

2. Wystawca, który uczestniczy w Targach poprzez zajęcie powierzchni handlowej, akceptuje warunki niniejszego regulaminu.