XLIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży

Zachęcamy do udział w XLIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży „Moja Przygoda w Muzeum” organizowanym przez . Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić następujące warunki: 

# Zapoznać się z regulaminem konkursu    Regulamin MPM 2022

# wypełnić formularz dla rodzica uczestnika https://forms.gle/JscZBhmVLW8rdMDo8

# wypełnić formularz dla opiekuna plastycznego uczestnika https://forms.gle/44EQxxcMBmGSPcsj6

Regulamin 
XLIII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
"Moja Przygoda w Muzeum"

I. Cel i założenia konkursu

Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży oraz pogłębienie wiedzy o muzeach.

II. Postanowienia ogólne

1) Niniejszy regulamin określa warunki udziału w Konkursie Moja Przygoda w Muzeum.

2) Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń.

3) Konkurs ma charakter otwarty.

4) W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 18 lat oraz osoby z niepełnosprawnością intelektualną do 25 roku życia zarówno z Polski jak i z zagranicy.

5) Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie technice/technikach w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film).

6) Praca powinna być związana ze zbiorami określonego muzeum lub galerii takich jak: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Ponadto praca musi być związana tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji . Wykluczone są natomiast muzea martyrologiczne.

7) Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne (prace) w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

8) Prace Laureatów zostaną następnie zaprezentowane na wystawie w siedzibie Organizatora.

9) Organizator przygotuje katalog pokonkursowy zawierający zdjęcia prac Laureatów.

 

 

III. Techniczne wymogi prac:

1) prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać),

2) formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm,

3) grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1,

4) multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MP4).

 

IV. Warunki udziału w konkursie:

1) przygotowanie pracy zgodnej z wymogami Organizatora oraz przesłanie jej wraz ze zgłoszeniem na adres Organizatora,

2) zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

V. Harmonogram

1) Prace należy przesłać do 30 czerwca 2022 r. na adres Organizatora z dopiskiem „Dział Edukacji”.

2) Obrady Jury i wyłonienie Laureatów – do 31 lipca 2022 r.

3) Wystawa pokonkursowa – wrzesień – październik 2022 r.

4) Gala wręczenia nagród i uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej – połowa września 2022 r.

 

VI. Zgłoszenia

1) Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury oraz indywidualnie przez rodziców i opiekunów.

 

2) Zgłoszenie musi zawierać:

a) pełne imię i nazwisko autora pracy,

b) dokładny wiek autora pracy,

c) tytuł pracy,

d) nazwę i adres szkoły bądź instytucji (nie dotyczy prac przesyłanych indywidualnie),

e) pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego (nie dotyczy prac przesyłanych indywidualnie).

 

3) Ponadto wymagane są: oświadczenie i zgoda rodzica na udział dziecka w Konkursie oraz zgoda rodzica na przeniesienie autorskich praw majątkowych na Organizatora, a także oświadczenie i zgoda opiekuna plastycznego dziecka - do wypełnienia on - line.

 

VII. Wyłonienie Laureatów

1) Laureatów wybierze Jury złożone ze specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki.

2) Jury zakwalifikuje łącznie około 150 prac na wystawę pokonkursową w 5 kategoriach wiekowych:

a) 5-6 lat,

b) 7-9 lat,

c) 10-12 lat,

d) 13-15 lat,

e) 16-18 lat

 

3) Osobną kategorię stanowią osoby z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

4) W każdej kategorii Jury przyzna równorzędne nagrody.

5) Organizator przewiduje również przyznanie nagród dla opiekunów plastycznych (kształcących młodych artystów w domach kultury, galeriach, szkołach specjalnych itp.) oraz nagród dodatkowych:

a) Nagroda Prezydenta Miasta Torunia,

b) Nagroda Dyrektora Muzeum Okręgowego w Toruniu,

c) Nagroda Publiczności.

6) Na uroczystą Galę połączoną z wręczeniem nagród zaproszeni zostaną Laureaci, których prace zostały nagrodzone oraz ich opiekunowie.

7) Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

8) W trakcie trwania wystawy pokonkursowej zwiedzający będą mogli głosować na prace, które ich zdaniem powinny uzyskać Nagrodę Publiczności.

9) Nagroda Publiczności zostanie przyznana w każdej kategorii

10) Nagrody Publiczności zostaną rozesłane pocztą.

 

VIII. Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące Konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy: de@muzeum.torun.pl lub mojaprzygodawmuzeum@gmail.com oraz telefonicznie (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29. Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiadania na zadane pytania oraz kontaktowania się z Uczestnikami telefonicznie, na wskazany przez uczestnika numer telefonu lub za pośrednictwem poczty e-mail, na wskazany adres mailowy.

 

IX. Postanowienia końcowe

1) Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym przez Organizatora.

2) Nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.

3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac.

4) Prac nie wolno podklejać ani oprawiać

5) Prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Konkursu.

6) Zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

7) Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Konkursu na swoim terenie.

8) Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac.

 

Klauzula informacyjna

 

1. Administratorem danych osobowych jest Muzeum Okręgowe w Toruniu :

Muzeum Okręgowe w Toruniu, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń

Sekretariat tel. 56 660 56 12

e-mail: muzeum@muzeum.torun.pl

 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem przysługujących praw wyznaczony zostaje Inspektor Ochrony Danych:

Tadeusz Tomoń

e-mail: t.tomon@muzeum.torun.pl

tel. 56 660 56 25

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa Pana/Pani dziecka/Pani/Pana w konkursie Moja Przygoda w Muzeum.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią:

  • art. 6 ust. 1 lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781.).

5. Dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi Muzeum zawarło umowy na świadczenie usług serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych swoich/ swoich i swojego dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Inspektora Ochrony Danych wskazanego w ust. 2

7. Dane będą przetwarzanie do czasu wygaśnięcia wszelkich roszczeń wynikających z uczestnictwa w Konkursie wskazanym w ust. 3 oraz z zastrzeżeniem obowiązków archiwizacyjnych Administratora danych.

8. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z uczestnictwem w konkursie, przysługuje Panu/Pani:

  • prawo dostępu do swoich danych/danych swojego dziecka oraz otrzymywania ich kopii;

  • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa;

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową uczestnictwa Pana/Pani dziecka Pani/Pana w Konkursie.