„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 6.

Zeszyty 6_0.jpg

W 6 tomie Zeszytów Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajdziemy między innymi:

ARTYKUŁY
-Krzysztof Eysymontt - Zamek i nowożytny dwór w Międzylesiu
-Teresa Bogacz, Beata Konopska - Kartograficzny obraz Kłodzczyzny na tle Śląska w świetle opisów geograficznych od schyłku XV do początku XVII stulecia
-Milan Myška - Hermann Dietrich Lindheim a początki nowoczesnego przemysłu w monarchii habsburskiej
-Krystyna Oniszczuk-Awižen, Krystyna Toczyńska-Rudysz - Związki Karola von Holteia z Ziemią Kłodzka
-Gerhard Kosellek - Sprawy polskie w dziełach Karola von Holteia

MATERIAŁY I DOKUMENTY
-Rudolf Zrůbek - Huty szkła na Ziemi Kłodzkiej. Materiały do katalogu
-Teresa Windyka - Filigrany papierni dusznickiej
-Maciej Szymczyk - Ziemia Kłodzka w ważniejszych polskojęzycznych opracowaniach geograficznych XVIII wieku
-Dieter Pohl - Archiwum historyka i regionalisty Josepha Köglera
-Krzysztof R. Mazurski - Mathias Zdarsky - jego życie i dzieło Jan Wagner - Josef Stefan Kubín i jego badania na Ziemi Kłodzkiej
-Zenon Szymankiewicz - W czasie wojny w Różance ze znakiem „P"
-Irena Klimaszewska - Biblioteka Naukowa Muzeum Ziemi Kłodzkiej

RECENZJE + OMÓWIENIA + POLEMIKI
-Bogusław Czechowicz - Przyczynki do dziejów rozbudowy i dekoracji kościołów w Nowej Wsi i Roztokach pod koniec XVIII i na początku XIX wieku
-Krzysztof R. Mazurski - Nowa edycja prac Józefa Köglera
-P. Migoń, Ziemia Kłodzka - przewodnik - Andrzej Behan
-K. Bartnik, Bystrzyca Kłodzka - Bogusław Czechowicz D. Pohl, E. Hoffmann, Das Dekanatsarchiv des Erzbischöflichen Generalvikariats der Grafschaft Glatz. Bestandsaufnahme 1994 - Piotr Pregiel
-A. Herzig, Reformatorische Bewegungen und Konfessionalisierung. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in der Grafschaft Glatz - Piotr Pregiel

KRONIKA
-Kalendarium społeczno-kulturalne 1993-1995 - Roman Sakaluk
-Park Narodowy Gór Stołowych". Wystawa w Muzeum Ziemi Kłodzkiej
(czerwiec-październik 1994 r.) - Andrzej Grodzicki
-Ziemia Kłodzka w dawnej kartografii". Wystawa map w Muzeum Ziemi Kłodzkiej- Beata Konopska
-Działalność Muzeum Ziemi Kłodzkiej w latach 1993-1995 - Lucyna Świst

„Zeszyty Muzeum Ziemi Kłodzkiej” nr 6. Red. Zyta Kwiecińska. Kłodzko 1998, ss. 192, 17x24 cm.

Cena: 10zł