„Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.”

08.06.2017 10:00
09.06.2017 17:00
konferencja plakat kopia.jpg

Polsko-czeska konferencja naukowa pt. „Projektowanie historii. Historiografia Ziemi Kłodzkiej od średniowiecza do współczesności.”

Konferencja zostanie zorganizowana w dwusetlecie śmierci największego historyka Ziemi Kłodzkiej Josepha Köglera. Jej celem jest refleksja nad tym, jak lokalne dzieje kłodzkie postrzegano w poszczególnych okresach i konstelacjach polityczno-ideowych.

 

Program konferencji:

 

Dzień / den 1 (8. 6. 2017 – czwartek / čtvrtek):

10.00-11.00 recepcja

11.00-11.30 otwarcie konferencji / zahájení konference

11.30-12.00 Bogusław Czechowicz, Projekcje kłodzkich dziejów – przyszłość kłodzkich projekcji. Spojrzenie z punktu „pomiędzy” / Projekce kladských dějin – budoucnost kladských projekcí. Pohled z bodu „na pomezí”

12.00-12.30 Marek Cetwiński: Dębowina: o niektórych problemach dziejów ziemi kłodzkiej / Dobenina: o některých otázkách kladských dějin

12.30-13.00 Martin Šandera: Kladsko a narativní dějepisectví husitské a poděbradské éry / Ziemia kłodzka i narracyjne dziejopisarstwo doby husyckiej i podiebradzkiej

13.00-13.30 dyskusja / diskuze

13.30-15.00 przerwa obiadowa / přestávka na oběd

15.00-15.30 Jan Zdichynec: Obraz Kłodzka w wybranych dziełach nowożytnej historiografii czeskiej: od Hájka do Pubitschky / Obraz Kladska ve vybraných dílech novověké české historiografie

15.30-16.00 Jakub Zouhar: Kladsko v díle a životě českého historika Františka Pubičky S.I. (1722–1807) / Ziemia Kłodzka w dziele i życiu czeskiego historyka Františka Pubičky S.I. (1722–1807).

16.00-17.00 dyskusja / diskuze

17.00-18.00 Krystyna Oniszczuk-Awiżeń: Dorobek Josepha Köglera źródłem inspiracji ekspozycji muzealnej (kuratorskie oprowadzanie po wystawie prezentowanej w Muzeum Ziemi Kłodzkiej) / Dílo Josepha Köglera zdrojem inspiracji muzejní expozice (komentovaná  prohlídka kuratorki výstavy v Muzeum Kladska)

 

 

Dzień / den 2 (9. 6. 2017 – piątek / pátek):

10.00-10.30 Andrzej Behan: Joseph Wittig a Joseph Kögler. Wkład obu kronikarzy w badanie dziejów dzisiejszej Nowej Rudy / Joseph Wittig a Joseph Kögler. Přínos kronikařů k badaní dějin dnešní Nové Rudy.

10.30-11.00 Małgorzata Ruchniewicz: "Vierteljahrsschrift fuer Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako forum prezentacji badań i popularyzacji historii regionu (1881/1882-1890/1891) / "Vierteljahrsschrift fűr Geschichte und Heimatskunde der Grafschaft Glatz" jako fórum prezentování výzkumu a popularizace regionální historie (1881/1882-1890/1891) 

11.00-11.30 przerwa na kawę / přestávka na kafe

11.30-12.00 Tomasz Przerwa: Narracja lewicowa w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej / Levicová narace v německé historiografii Kladska

12.00-12.30 Kacper Manikowski: Pozycja rodu von Magnis w niemieckiej historiografii ziemi kłodzkiej / Postavení rodu panů z Magnisu v německé historiografii Kladska

12.30-13.00 dyskusja / diskuse

13.00-14.30 przerwa obiadowa / přestávka na oběd

14.30-15.00 Zdeněk Jirásek: Česká historiografie o Kladsku po roce 1945 / Czeska historiografia o ziemi kłodzkiej po roku 1945

15.00-15.30 Ondřej Felcman: Nové příspěvky k problematice kladských a poděbradovských dějin / Nove publikacje dotyczące problematyki kłodzkiej i podiebradzkiej

15.30-16.00 Wojciech Mrozowicz: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Możliwość recepcji tekstu wczoraj, dziś i jutro / Kronika proboštví kanovníků sv. Augustina v Kladsku. Možnosti recepce textu včera, dnes a zítra

16.00-17.00 dyskusja i zamknięcie sesji / diskuse a ukončení konference

 

Referenci / referujici

 • mgr Andrzej Behan, Liceum Ogólnokształcące w Nowej Rudzie
 • prof. dr hab. Marek Cetwiński, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • dr hab. Bogusław Czechowicz, prof. Uniwersytetu Opolskiego
 • doc. PhDr. Ondřej Felcman, CSc., Univerzita Hradec Králové
 • prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Slezská univerzita v Opavě
 • dr Kacper Manikowski, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Wojciech Mrozowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • mgr Krystyna Oniszczuk-Awiżeń, starszy kustosz Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
 • dr hab. Tomasz Przerwa, Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Ruchniewicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
 • doc. PhDr. Martin Šandera, Ph.D., Univerzita Hradec Králové
 • PhDr. Jan Zdichynec, Ph.D., Univerzita Karlova v Praze
 • PhDr. Jakub Zouhar, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

 

Wstęp wolny